РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТТА

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ПО КИБЕР СИГУРНОСТТА

REPUBLIC OF BULGARIA – SECURITY COUNCIL

NATIONAL CYBER SECURITY COORDINATOR

Национална стратегия за кибер сигурност
КИБЕРУСТОЙЧИВА БЪЛГАРИЯ 2020

National Cyber Security Strategy
CYBER RESILIENT BULGARIA 2020

(English version available upon request via email below)


Националната стратегия за киберсигурност е приета от Министерски съвет на Република България на 13 юли 2016г.

Стратегията изразява колективния ангажимент и отговорност на всички заинтересовани страни и волята на ръководството на Република България да осигури модерна рамка и стабилна среда за развитие на националната система за кибер сигурност и постигане на отворено, безопасно и сигурно кибер пространство.

Визията за постигане на „Кибер устойчива България 2020“ очертава етапите на развитие и израстване от постигане на базова информационна сигурност и кибер хигиена до зряло информационно общество, способно да устои на кибер и хибридни заплахи във всички сфери.

Стратегията определя модела и механизмите за координация на стратегическо, политическо, оперативно и техническо ниво, както и ефективна платформа за споделяне на информация и колективен отговор. Набелязани са цели и мерки в девет основни направления, както и широко прилагане на различни форми на публично-частни партньорства.

Екипът благодари на всички, които участваха в обсъждането на проекта през месец април и май, и дадоха конструктивни предложения и коментари.

Покана:

Във връзка с разработвания План за изпълнение на Стратегията и Пътната карта – очакваме Вашите предложения за конкретни действия, проекти и инициативи в посочените девет направления и във връзка с предвидените мерки. Моля също да ни информирате накратко за действащи проекти и развитие на способности в областта на киберсигурност и кибер устойчивост, включително и като компоненти на други дейности. Очакваме също идеи и предложения за възможни форми на публично-частно партньорство, както и обоснована необходимост от подкрепа (ресурси, финанси).

От името на екипа: Георги Шарков, Национален координатор по кибер сигурността

За предложения (до 15.11.2016 г.):

Download: Национална стратегия за кибер сигурност „Кибер устойчива България 2020“

 

 

Copyright © 2016